• นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

  นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

  นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง
  • นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

   นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

   นักวิชาการเงินและบัญชี
   • นางสาวสุพัตรา สุขตน

    นางสาวสุพัตรา สุขตน

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    • นางสาวจุรีรัตน์ มีดี

     นางสาวจุรีรัตน์ มีดี

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
  • นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

   นางสาวผิวพรรณ ตัวสะอาด

   นักวิชาการเงินและบัญชี
   • จ่าอากาศหญิงกุลกัญญา วิทยาไพโรจน์

    จ่าอากาศหญิงกุลกัญญา วิทยาไพโรจน์

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ... ว่าง...

   ... ว่าง...

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   • นายวรุต รักยิ่ง

    นายวรุต รักยิ่ง

    คนงาน
    • นางสาวศิริยากร เทียนทอง

     นางสาวศิริยากร เทียนทอง

     คนงาน
  • นางปาริฉัตร ลาภมา

   นางปาริฉัตร ลาภมา

   นักวิชาการพัสดุ
   • ... ว่าง...

    ... ว่าง...

    เจ้าพนักงานพัสดุ
    • นางสาวอุไรวรรณ กล้วยทอง

     นางสาวอุไรวรรณ กล้วยทอง

     คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page