ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลบัวเชด เป็นที่ราบสูง มีลักษณะพื้นที่คล้ายแอ่งกะทะ คือ มีที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ มีหนองน้ำธรรมชาติ คือหนองน้ำสาธารณะระมาดค้อ (บึงบัวเชด) และหนอง คลอง บึงเล็ก ๆ จำนวนมาก ตลอดจนสระเก็บน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะพื้นที่ได้ดังนี้

– ที่ราบ ซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ว่าง ส่วนใหญ่อยู่รอบนอกชุมชน คิดเป็นพื้นที่ ประมาณ 2,500 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 33.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
– ที่อยู่อาศัย ประชาชนในเขตเทศบาลจะกระจายตัวอาศัยอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ซึ่งคลอบคลุม 10 ชุมชน คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2,438 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 32.5 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
– พื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งเป็นแหล่งการพาณิชย์และบริการ ส่วนใหญ่จะรวมกลุ่มอยู่บริเวณตลาดสดเทศบาล และกระจายไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ร้านค้าและห้างร้านต่าง ๆ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.7 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
– สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอบัวเชด สำนักงานเทศบาลตำบลบัวเชด สถานีตำรวจภูธร สำนักงานเกษตร โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,049 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 13.98 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
– ศาสนสถาน ตั้งกระจายอยู่ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง , วัดบัวราษฎร์บำรุงสุทธิธาราม , วัดกลางบัวเชด , สำนักสงฆ์ศักดิ์ศรีศรัทธาราม และวัดบ้านพรสุข คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.53 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล
– พื้นน้ำ เทศบาลตำบลบัวเชด มีหนอง คลอง บึง ตามธรรมชาติ และสระเก็บกักน้ำซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 137 ไร่ หรือคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 1.82 ของพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล ที่มา : ข้อมูลจากที่ดินอำเภอบัวเชด

นอกจากนี้เทศบาลตำบลบัวเชด มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง คล้ายแอ่งกะทะ โดยมีสภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็น ดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การทำการการเกษตรกรรมบางอย่าง เช่น บริเวณที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา บริเวณที่ดอนหรือที่ราบสูง เหมาะแก่การเพาะปลูก ปอ มันสำปะหลัง หรือเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลบัวเชด ได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา และยังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้นเข้ามาทำให้มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน
– อุณหภูมิสูงสุด ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน จะมีสภาพอากาศร้อนเพราะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนพัดมาจากทะเลจีนใต้ ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ 35.00 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิอยู่ในช่วง 25 .4 องศาเซลเซียส และโดยสภาพทั่วไปอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 25 – 30.2 องศาเซลเซียส
– ปริมาณน้ำฝน ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม เทศบาลตำบลบัวเชดได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่ก่อให้เกิดฝนตกทั่วประเทศ ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่สูงสุดในรอบปี คือในปี พ.ศ.2542 มีประมาณจำฝนสูงสุด จำนวน 2,500.00 – 3,000.00 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ในระหว่าง 1,000.00 – 1,309.00 มิลลิเมตร

สภาพเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำให้มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ สืบเนื่องมาจากแต่ละปีปริมาณน้ำฝนจากธรรมชาติเฉลี่ยต่อปีแตกต่างกัน และส่งผลให้ผลผลิตแต่ละปีแตกต่างกันออกไป และรองลงมาจะปลูกพืชเกษตรกรรม เช่น ปลูกปอ มันสำปะหลัง ข้าวโพด และพืชผักสวนครัว ซึ่งจะนิยมปลูกกันหลังฤดูเก็บเกี่ยว ทั้งนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกรตกต่ำเนื่องจากการที่ยังใช้วิธีการทำการเกษตรแบบตั้งเดิมอยู่

การปศุสัตว์ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลบัวเชด มีลักษณะเป็นที่ราบสูงแอ่งกะทะ ซึ่งทำให้มีพื้นที่ในบางส่วนที่เป็นเนิน ซึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีเกษตรกรบางส่วนหันมาเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม เช่นเลี้ยงวัว กระบือ สุกร เป็ด และไก่ ตามลำดับ ทั้งนี้จุดประสงค์ของการเลี้ยงมีทั้งเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และไว้เป็นอาหาร

การประมง จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพเสริมปศุสัตว์ ทำให้การประมงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นัก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำอาชีพประมง โดยส่วนมากประชาชนก็จะทำการจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น หนอง คลอง บึง และสระเก็บน้ำ ที่มีอยู่กระจายทั่วไปในตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

การอุตสาหกรรม ราษฎรในพื้นที่เทศบาล ยังไม่สามารถดำเนินการแปรรูปผลผลิตของตนเองในรูปแบบของ อุตสาหกรรม หรือประกอบอาชีพอื่นในรูปแบบอุตสาหกรรม ทั้ง ๆ ที่มีหลายหน่วยงานของทางราชการคอยให้ความช่วยเหลือ และพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนอยู่แล้ว

การพาณิชย์ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบัวเชด มีห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่ 5 แห่งด้วยกัน คือ หจก.บุญเจริญร่วมพัฒนาก่อสร้าง , หจก.โชคอุดมวัสดุ, หจก.อ.บัวเชดวัสดุก่อสร้าง, หจก.ช แก้วดี และที่เหลือจะเป็นห้างร้านต่าง ๆ ที่มีอยู่กระจายทั่วไปในเขตชุมชน เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย ดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก , ร้านขายเสื้อผ้า , ร้านตัดผม, ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

ตลอดจนสินค้าเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่ สินค้าประเภทอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล, เครื่องอุปโภคบริโภค, วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง, อาหารทะเล และผลไม้ เป็นต้น สำหรับสินค้านำออกที่สำคัญของอำเภอบัวเชด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ, มันสำปะหลัง, ปอ, เฟอร์นิเจอร์ตอไม้ และไวน์ผลไม้ป่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิประโยชน์ในอาคารดำเนินกิจการ โดยส่วนหนึ่งเป็นของราชพัสดุ

การบริการและรับจ้าง จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีระยะเวลาที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน 3-4 เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นก็ว่างเว้นจากการเกษตรกรรม จึงทำให้ราษฎรหางานทำในช่วงที่ว่างเว้นภารกิจเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวเป็นรายได้เสริม ซึ่งทำให้เกิดสถานบริการต่าง ๆ เกิดขึ้นดังนี้

สถานประกอบการด้านแหล่งบันเทิง
– ร้านคาราโอเกะ จำนวน 3 แห่ง
– ร้านอาหารขนาดเล็ก จำนวน 25 แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ
– ธนาคาร ( ธ.ก.ส.สาขาย่อย) จำนวน 1 แห่ง
– ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

สถานประกอบการด้านการพาณิชย์
– ตลาดสดเทศบาล ฯ จำนวน 1 แห่ง
– สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 8 แห่ง
– ร้านค้าทั่วไป จำนวน 100 แห่ง
– ตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง
– ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง OTOP จำนวน 1 แห่ง

ซึ่งทำให้ประชาชนออกไปหางานทำ เช่น รับจ้างเป็นรายวัน โดยได้รับค่าจ้างเป็นรายวันตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกำหนด คือวันละ 153 บาท โดยส่วนมากจะไปรับจ้างอยู่ในส่วนของห้างร้านที่ขายวัสดุก่อสร้าง และตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page